blank_53
fftv
Сряда, 22 Август 2018 09:15

Общи условия и Политика за поверителност

Написана от
Оценете
(25 гласа)

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на интернет сайтовете на „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД


МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, ПРЕДИ ДА ПОЛЗВАТЕ НЯКОЙ ОТ САЙТОВЕТЕ. Като използвате даден Сайт или като щракнете върху поле или връзка, указваща, че приемате или се съгласявате с настоящите условия, вие всъщност декларирате своето съгласие, че приемате настоящите Условия за използване. Ако не сте съгласни с тях, не можете да използвате Сайтовете.

Чл. 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД, с ЕИК 131138783, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Гюешево № 85, ет. 3 и потребителите на интернет сайтовете www.fentv.bg и http://balkanika.tv (наричани по-долу „сайтовете”)

Чл. 2. Интернет сайтовете на „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД са всички уебсайтове, собственост на „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД, включително техните поддомейни и/или директории, които представляват обособено място в Интернет, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, софтуер, програми, текст, звук, картина, видео, изображение и всякакви други материали, ресурси или обекти („наричани по-долу „съдържанието”).

Чл. 3. (1) Посредством ползването на интернет сайтовете на „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД потребителите имат възможност за достъп до публикуваната на сайтовете информация, гледане на видео съдържание, получаване на информация за програмите на отделните телевизии Fen TV и Balkanika Music Television, информация за артистите, събитията, дейности и инициативи, предприети или подкрепени от „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД, слушане на радио, възможност за гласуване в определяне на класации, публикуване на материали и/или коментари във връзка със съдържанието, публикувано на сайтовете и други възможности, определени от „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД. Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайтовете на „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД могат да бъдат променяни едностранно по преценка на „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД.

(2) Потребителите имат право да ползват сайтовете единствено за лично ползване, с нестопанска цел, в и извън територията на Република България. Съдържанието на интернет сайтовете, достъпно на територията на Република България и извън нея, се определя от „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД в зависимост от конкретните технически условия и възможности, налични спрямо съответната територия.

Чл. 4. По смисъла на настоящите Общи условия „материали” са аудио-визуални произведения, текст, коментари, информация, публицистични произведения, видео, графични и фотографски изображения, звук, музика и всякакви други данни, ресурси или обекти, публикувани от потребителите на сайтовете на „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД.

Чл. 5. (1) Тези Общи условия регламентират условията, при които „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД предоставя на потребителите предвидените в тях възможности за ползване на сайтовете, като потребителите се задължават да ги ползват при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

(2) При ползването на сайтовете потребителите се задължават да не нарушават права и  интереси на трети лица и да не извършват злонамерени действия.

Чл. 6. (1) Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с потребителите, които посещават настоящата интернет страница. Потребителите на сайтовете приемат и се задължават да спазват Общите условия. С всяко ползване на услуги и ресурси на някой от сайтовете, включително с отварянето на интернет страница от сайтовете, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавна или която и да е друга интернет страница от сайтовете, потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

(2) КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД публикува настоящите Общи условия на сайтовете си. „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД има право едностранно да изменя и допълва Общите условия, като при извършването на такава промяна „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД уведомява потребителите чрез публикуване на изменените Общи условия на сайтовете преди влизането им в сила.

Чл. 7. (1) Ползването на сайтовете на „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД се извършва без да е необходима предварителна регистрация от потребителите.

Чл. 8. Всяко използване от потребителите на съдържанието на сайтовете, включително записване, копиране, публикуване, възпроизвеждане, разпространение, излъчване, предаване и препредаване по електронна съобщителна мрежа, публикуване в интернет, публично показване, преработка или използване по какъвто и да е друг начин, извън посочените в настоящите Обши условия, на съдържание от сайтовете може да става само с изричното разрешение от страна на „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД.

Чл. 9. (1) С подаване на своя глас в класация на сайта, натискане на бутона “like”, публикуването на материали и/или коментари на някой от сайтовете на „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД потребителят гарантира и декларира, че коментарите и материалите не нарушават изискванията на действащото законодателство и изискванията на „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД, описани в настоящите общи условия и поема отговорност за съдържанието на публикуваното.

Чл. 10. (1) Съдържанието на всеки един от интернет сайтовете се определя от „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД. КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД има право по всяко време да променя съдържанието на сайтовете си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики или материали.

(2) КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД има право да променя параметри и характеристики на сайтовете си, да променя условия и възможности за ползването им, да спира или прекратява тяхното ползване, да предоставя за ползване нови интернет сайтове или да закрива съществуващи. Настоящите Общи условия ще се прилагат в отношенията между страните и в случаите, посочени в настоящата алинея.

Чл. 11. (1) Потребителите имат право да искат информация от „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД относно условията за ползване на сайтовете.

(2) Потребителите имат право да уведомяват „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД за констатирани от тях проблеми, свързани с ползването на сайтовете (вкл. констатирани грешки, технически затруднения, нарушени права на потребителите или на трети лица и др.).

Чл. 12 (1) „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги на сайтовете.

(2) КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД не носи отговорност спрямо потребителите за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, ограничаване на достъпа или изменение на сайтовете или ресурсите или услугите на сайтовете, или вследствие изтриване, изменение, загубване на материали или информация, недостоверност, неточност или непълнотaта на публикувани от потребителите материали и/или информация, достъпни чрез сайтовете.

Чл. 13. (1) Всички интернет сайтове на „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД представляват защитени обекти на авторско право и сродни на авторското право права и съдържат обекти на такива права.

(2) Интернет сайтовете на „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД съдържат информация, материали, функции и др. съдържание, които представляват защитени обекти на авторско право и сродни на авторското право права и съдържа обекти на такива права, както и обекти на индустриална собственост. На сайтовете могат да бъдат представени от „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД или с негово съгласие наименования на юридически лица и еднолични търговци, търговски марки, лога, запазени знаци, наименования на продукти и услуги и други подобни защитени обекти на права.

(3) Използването на сайтовете на „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД или на обект по предходните алинеи в нарушение на разпоредбите на настоящите Общи условия, освен нарушаване на договореностите между потребителите и „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД, може да съставлява и нарушение на права върху обекти, които са предмет на чужда интелектуална и/или индустриална собственост, както и на други защитени от закона права и законни интереси на „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД и/или на трети лица. За всяко нарушение по този член съответният потребител поема за своя сметка цялата отговорност – гражданска, административно-наказателна или наказателна и заплащането на наложените от компетентен орган обезщетения на засегнатите лица.

Чл. 15. (1) „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на рекламни банери, препратки и други рекламни форми, както и на стоките или услугите, които те рекламират и на тяхното съдържание. Чл. 16. Всички спорове между „КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД и потребителите във връзка с ползването на сайтовете се решават чрез медиация, преговори, по споразумение между страните, а ако това се окаже невъзможно, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване от компетентния съд в гр. София.

Чл. 17. (1) По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

(2) В случай, че отделни разпоредби от настоящите Общи условия бъдат признати по надлежния ред за недействителни, тази недействителност не засяга останалите разпоредби на Общите условия, които остават в сила и се прилагат в отношенията между страните.

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

КЮ МЮЗИК МЕДИЯ ГРУП” ООД (Дружеството) създава програма Фен ТВ и Balkanika Music Television и се грижи за защитата на личните данни на своите зрители, слушатели и потребители.

Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви осведоми за това как Дружеството третира вашите лични данни като администратор, а също и за това как бихте могли да контролирате своите предпочитания и настройки във връзка с това третиране. Основна мисия на нашия екип е да ви предоставяме изчерпателна и обективна информация относно нашата програма, предавания, новини, промо клипове актуални събития, свързани с нашите артисти, дейности и инициативи, възможности за гледане и слушане на видео и аудио съдържание, гласуване в определяне на класации, изпращане на музикални поздрави, и др.

Какво регламентират тези Правила за поверителност и на какво законово основание?

От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира правото на неприкосновеност на лицата, да защити личните им данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас. Новият регламент идва с редица изисквания, които Дружеството прилага и с които може да се запознаете тук. Сред тях са:

Ø Да ви информираме какви данни използваме.

Ø Да ви информираме защо ги използваме.

Ø Да искаме вашето съгласие, за да ги използваме, когато на тяхна база предоставяме допълнителни услуги като таргетирана реклама, например.

Ø Да ви дадем възможност да променяте съгласието си за различни цели през този сайт, за да имате повече свобода.

Ø Да ви гарантираме правото да поискате коригиране на вашите данни, тяхното изтриване, както и да „бъдете забравени“. В допълнение, можем да ви предоставим данните за сваляне или да ги трансферираме, ако ни уведомите и се легитимирате по съответните начини

1.Какви данни събираме?

В процеса на нашите отношения, ние събираме и обработваме Ваши лични данни (като напр. информация, предоставена от вас при попълване на различни форми и формуляри на уебсайта, при контакт по телефон, изпращане на SMS за музикален поздрав, кореспонденция по имейл или по друг начин). Това включва информацията, предоставена от вас при регистрацията на уебсайта, регистрация за ползване на услуга/функционалност на уебсайта, попълване на формуляр за участие в игра, коментар или друга Ваша активност на уебсайта, участие в игра, промоция или отговор на въпрос и др., както и когато съобщавате за проблем с нашия уебсайт.

Информацията, която ни предоставяте, може да включва имена – лично, бащино, фамилно, псевдоним, адрес, имейл адрес, телефонен номер, профил, снимка, възраст, дата и място на раждане, семейно положение, пол и др.

Автоматично събирани данни:

Ø технически данни, като това може да включва IP адрес, използван за свързване на компютъра Ви с интернет, данни за достъп (log-in information), тип и версия на браузъра, настройка на часова зона, тип и версия на разширения на браузъра (browser plug-in), операционна система, тип устройство, марка на мобилно устройство; тези данни могат да бъдат събирани и обработвани от наше име от "бисквитки" на трети лица, за което можете да намерите повече информация в нашата Политика за "бисквитките" („cookies”);

Ø данни за Вашите посещения, като напр. URL, информация за активности, извършени чрез и от уебсайта (включително дата и час), информация, която сте преглеждали или търсили, продължителност на посещението на определени страници, телефонен номер или имейл, използван за контакт с нас.

2.С каква цел се обработват данните?

Ние обработваме Вашата лична информация по различни технически, административни и оперативни причини, като напр.: за да гарантираме, че съдържанието е представено по най-ефективния начин за вас и Вашето устройство, за да подобряваме уебсайта, включително неговата функционалност и др.

Най-често ние обработваме Вашите лични данни с цел регистрирането на участието Ви и/или отчитането на Вашия вот в предавания, както и публикуване на музикални поздрави в ефира на нашата телевизия, след предоставянето им от Ваша страна, организирани игри и гласувания, определяне на спечелилите в игрите, обявяване имената на съответния печеливш на посоченото в условията на играта място, включително публикуването им в интернет страницата на организаторите, респ. във фейсбук, и успешното връчване/ доставяне на съответните награди в това число и на публично място.

Лични данни няма да бъдат обработвани за други, несъвместими с посочените по-горе цели.

3.Как събираме Вашите данни?

Ние събираме лични данни в преобладаващия брой случай директно от Вас, като:

Ø Се свържете с нас по телефон;

Ø Ни изпратите Кратко текстово съобщение (SMS).

Ø Попълните съответната регистрационна форма, ако е предоставена на нашата интернет страница;

Данни, събирани от прочитане на бисквитки: Когато потребителите използват нашите услуги и портфолио от уеб сайтове - четат новини, гледат видео, използват мейл и други, сред данните, които помагат да разберем как услугите ни работят по най-добрия начин и за да ги направим още по-добри за вас, са бисквитките. Те представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания браузър и се съхраняват на устройството ви, за да може сайтът да го разпознава. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или "сесийни" бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на вашия компютър или мобилно устройство за по-дълъг период от време. Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра Ви, когато посещавате сайт от нашето портфолио, но се изтриват в момента, в който затворите страницата. Повечето бисквитки не съдържат чувствителна информация за Вас или лични данни, с които можем да ви идентифицираме пряко. Целите, за които използваме бисквитките, са най-основно следене на поведението ви в следните направления:

Ø Проследяване на секции в сайтовете, които посещавате;

Ø Колко време отделяте в даден сайт;

Ø Колко време гледате дадено видео;

Ø Рекламите, които сте видели и/или с които сте си взаимодействали;

Ø Кога посещавате наши сайтове и сайтове на наши партньори, сервиращи наши java скриптове и др.

 

Ние не продаваме личните Ви данни на трети лица.

4. На какво правно основание се обработват данните?

Освен когато е посочено друго, обработването на Вашите лични данни е доброволно и се прави с Вашето доброволно предоставено съгласие. Непредоставянето на исканите лични данни обаче може да доведе до невъзможност от наша страна да Ви регистрираме като участник в излъчваните от нас програми и предавания и/или да отчетем Вашия вот или участие в организирани от нас игри и гласувания, или да доведе до невъзможност да доставим спечелена от Вас награда.

В случай че участвате в излъчвани от нашите телевизии предавания, ние сме задължени съгласно Закона за радио и телевизията да съхраняваме записите на тези програми, включващи Вашето участие и предоставените от Вас данни в ефир, за срок, определен съгласно Закона за радиото и телевизията, който понастоящем е 3 месеца.

5. Колко дълго се съхраняват личните данни?

Съхраняваме личните Ви данни не по-дълго от необходимото за изпълнение на целите, за които тези лични данни са били събрани, освен ако приложимото законодателство изрично изисква личните данни да се обработват за по-дълъг период.

Ще изтрием и заличим личните данни с изтичането на горепосочените срокове или ако:

Ø оттеглите съгласието си, което е основание за обработване на данните, и вече не е налице друго законово основание за обработването им;

Ø ако възразявате срещу обработването на данните и няма надделяващо законно основание за това, или ако възразявате срещу обработване на данните с цел директен маркетинг;

Ø личните данни са обработени незаконосъобразно;

Ø личните данни трябва да се изтрият с цел спазване на законово задължение, с което е обвързано Дружеството.

Изтриването не се прилага дотолкова, доколкото обработването е необходимо за спазване на законово задължение, което изисква от нас да обработваме данни, или за изпълнение на задача от обществено значение; за архивни цели от обществено значение, за цели на научни или исторически изследвания или статистически цели; или за установяване, повдигане или защита на съдебни искове на Дружеството.

6. Как защитаваме личните данни?

Ще предприемем всички необходими действия, за да гарантираме сигурността на личните данни и да избегнем достъп до тях, събиране, използване, разкриване, копиране, изменяне, разпореждане, изтриване или друга неправомерна употреба от страна на неупълномощени лица. Ние съхраняваме Вашите данни на нашите сървъри и сървъри, хоствани от трети лица. Използваме подходящи технически и организационни мерки, които целят да защитят Вашите лични данни и да предотвратят неоторизиран достъп. Имаме договори с доставчиците на хостинг услуги, които включват задължения, свързани с обезпечаването на организационната и техническата сигурност на личните данни. Отговорността за конфиденциалността на всички средства за удостоверяване (напр. пароли), които използвате за достъп до нашия уебсайт, е Ваша.

7. Поверителност на личните данни на деца

Лични данни на лица под 18 години се обработват само въз основа на изрично съгласие, дадено от родителя или настойника да обработваме личните данни на детето за определени цели. Дружеството съветва всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в Интернет.

8. Какви са Вашите права?

Във всеки момент, докато притежаваме или обработваме Ваши лични данни, Вие, субектът на данните, имаме следните права:

Ø Право да оттеглите съгласието си – когато обработваме лични данни въз основа на Вашето съгласие, Вие имате право си по всяко време да оттеглите това съгласие. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършено преди да го оттеглите.

Ø Право на достъп - имате право да знаете какви Ваши лични данни обработваме.

Ø Право да поискате копие от информацията, която държим за Вас.

Ø Право на поправка - имате право да поискате коригиране на данните, които държим за Вас, ако същите са неточни или непълни.

Ø Право да бъдете забравени - при определени обстоятелства можете да поискате данните, които държим за Вас, да бъдат изтрити.

 

Право на ограничаване на обработката - при определени обстоятелства можете да поискате да ограничим (спрем) обработването на Вашите лични данни.

Право на преносимост - Вие имате право да поискате данните, които съхраняваме за Вас, да бъдат предадени на друга организация.

Право на възражение - имате право да възразите срещу определени видове обработка, като например директен маркетинг.

Право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране - Вие също имате право да не бъдете обект на автоматизираната обработка или профилиране.

Право на жалба: ако смятате, че Вашите права на неприкосновеност и защита на личните данни са нарушени, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или да заведете съдебно дело срещу Дружеството.

9. Линкове към други уебсайтове

Нашият уебсайт може да предоставя линкове към уебсайтове, които не са под контрола на Дружеството. След като кликнете върху линк на трето лице, ще бъдете насочени към уебсайта на това трето лице. Ако посетите някой от тези уебсайтове, трябва да прегледате техните правила за поверителност. Ние не носим отговорност за политиките и практиките на други дружества.

10. Контакт с нас

Настоящата Политика за личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото българско или европейско законодателство, по инициатива на „ДИ ЕН КЕЙ МЕДИЯ ГРУП” ООД. Всички промени и изменения ще бъдат публикувани на настоящата интернет страница

Ако имате въпроси или неясноти относно обработването на личните Ви данни или желаете да упражните което и да е от Вашите права, можете да се свържете с нас на адрес:

София 1330

ул. Гюешево 85

Институт по маркетинг, ет. 4

Тел. +359 2 920 16 40 / + 359 2 920 08 17

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Прочетена 212416 пъти Последно променена в Четвъртък, 23 Август 2018 13:44